ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ - અગત્યના પરિપત્રો તેમજ અન્ય સાહિત્ય


આ પેઇજ પર ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગને લગતા અગત્યના પરિપત્રો, ઠરાવો તેમજ તેને લગતા કાયદાઓ મુકવામાં આવ્યા છે. આ બધા પરિપત્રો તેમજ અન્ય સાહિત્યો માટે શિક્ષક મિત્રોને ઘણાબધા બ્લોગની તેમજ સરકારી વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડતી હતી. બધા શિક્ષક મિત્રોને અલગ અલગ વેબસાઇટ્સ તેમજ બ્લોગની મુલાકાત લેવી ન પડે તેવા ઉદેશ્યથી શિક્ષકો માટે અલગ અલગ સરકારી વેબસાઇટ્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી આ પેઇજ પર બધા જ પરિપત્રો / ઠરાવો એકસાથે મુકવામાં આવ્યા છે. મને આશા છે કે આ માહિતી શિક્ષણ જગત સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ માટે ખુબજ અગત્યની સાબિત થશે.

Showing 115 items
ક્રમપરિપત્રની વિગતડાઉનલૉડ લિંક
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ક્રમપરિપત્રની વિગતડાઉનલૉડ લિંક
115 તા. 1-10-14થી પ્રસૂતિની રજામાં જનાર મહિલા કર્મચારીઓને 135 દિવસના બદલે 180 દિવસની મેટરનિટી લીવ મળવાપાત્ર છે. પરંતુ તા. 1-10-14 પહેલાં પ્રસૂતિની રજામાં ઉતરેલા હોય અને 135 દિવસની રજા પૂરી ન થઇ હોય તથા મહિલા કર્મચારી રજામાં જ હોય તેવા સરકારના મહિલા કર્મચારીઓને પણ નાણા વિભાગના પરિપત્ર પ્રમાણે 135 દિવસના બદલે 180 દિવસની રજા મળવાપાત્ર છે. Download this item 
114 સીસીસી પરીક્ષા માટે DOEACC અને C-DAC કેન્દ્રોને મંજુરી આપવા બાબતનો 07/06/2014નો ગુજરાત સરકારનો પરિપત્ર Download this item 
113 સીસીસી પરીક્ષા માટે ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ તથા પોલીસ તાલીમ શાળા, વડોદરા કેન્દ્રને માન્યતા આપવા બાબત તા. 31/07/2014નો પરિપત્ર Download this item 
112 રાજ્યના કર્મચારીઓના પગારમાં 10% મોંઘવારી ભથ્થુ મળવા બાબતનો પરિપત્ર Download this item 
111 CCC Latest Paripatra (Gujarat) Dtd. 01/03/2014 Download this item 
110 Circular / Paripatra for primary teacher badli / transwer / પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીના નવા નિયમો માટેનો પરિપત્ર Download this item 
109 શાળામાં બાળકને પ્રવેશ આપવા માટે વયમર્યાદા બાબતનો પરિપત્ર / Circular for age limit at primary admission in school (08/03/2013) Download this item 
108 Age limit paripatra / circular for Vidhyasahayak Bhtarti, 2013-14 / વિદ્યાસહાયક ભરતી માટે ઉપલી વયમર્યાદા બાબતનો પરિપત્ર (૧૧/૦૭/૨૦૧૧) Download this item 
107 CCC પરીક્ષા માટેનો પરિપત્ર / Latest paripatra for CCC Exam (11/11/2013) Download this item 
106 TET2 પરીક્ષા: પાસીંગ માર્ક્સ, પ્રયત્નોની સંખ્યા વગેરે બાબતનો ખુલાસો કરતો ૦૬/૦૬/૨૦૧૩નો પરિપત્ર Download this item 
105 24/07/2013 Relaxation to 55 years old employee from CCC / 55 વર્ષની વય ધરાવતા કર્મચારીઓને સી.સી.સી પરીક્ષામાથી મુકિત આપવા બાબત 24/07/2013 નો પરિપત્ર Download this item 
104 Latest Paripatra / Circular for CCC / CCC+ Exam Download this item 
103 CRC / BRC COMPUTER PRACTICAL TEST Download this item 
102 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 10 / vardhit pension yojna paripatra - 10 Download this item 
101 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 9 / vardhit pension yojna paripatra - 9 Download this item 
100 વર્દિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 8 / vardhit pension yojna paripatra - 8 Download this item 
99 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 7 / vardhit pension yojna paripatra - 7 Download this item 
98 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 6 / vardhit pension yojna paripatra - 6 Download this item 
97 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 5 / vardhit pension yojna paripatra - 5 Download this item 
96 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 4 / vardhit pension yojna paripatra - 4 Download this item 
95 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 3 / vardhit pension yojna paripatra - 3 Download this item 
94 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 2 / vardhit pension yojna paripatra - 2 Download this item 
93 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર - 1 / vardhit pension yojna paripatra - 1 Download this item 
92 વર્દિત પેન્શન યોજના જાહેરનામુ / vardhit pension yojna jahernamu Download this item 
91 પ્રાથમિક શાળામા શિક્ષક ભરતી ગુણાંકન તથા નિયમો / Primary school ma teacher bharati marking & rules  Download this item 
90 પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાસહાયક માટે TET પરિપત્ર / Primary school ma vidyasahayak mate TET paripatra Download this item 
89 ઓપન સ્કુલ જી.આર. / Open school G.R.  Download this item 
88 શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ પરિપત્ર (AWARD GR) / Best teacher award paripatra Download this item 
87 અન્ય ઉપયોગી પરિપત્રો / anya upayogi paripatrao  Download this item 
86 શિક્ષક રેશિયો / Teacher ratio Download this item 
85 અધિનિયમ સુધારો ૨૦૧૦ / Adhiniyam sudharo 2010 Download this item 
84 ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ પરિપત્ર / Grant in aid gr Download this item 
83 ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ પરિપત્ર / Uchchatar pay scale paripatra  Download this item 
82 બોર્ડ પરીક્ષા શિક્ષા પરિપત્ર / Board parixa shiksha paripatra  Download this item 
81 પગાર સુધારો પરિપત્ર / Salary sudharo paripatra  Download this item 
80 શિક્ષણ સહાયક પરિપત્ર તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૦ / Shishak sahayak paripatra Dt.11-05-2010 Download this item 
79 રાજીનામા અંગેના નિયમોનો પરિપત્ર / Rajinama ange na niyamono paripatra  Download this item 
78 ફાજલ રક્ષણ પરિપત્ર / Fajal rakshan paripatra  Download this item 
77 મેડિકલ પરિપત્ર / Medical paripatra  Download this item 
76 શિક્ષક રેશિયો પરિપત્ર / Shishak ratio paripatra  Download this item 
75 રજા અંગેનો પરિપત્ર / Raja angeno paripatra  Download this item 
74 ભરતી પરિપત્ર / Bharati paripatra  Download this item 
73 મોંઘવારી વધારો / Monghvari vadharo  Download this item 
72 ગુજરાત રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક વર્ગમાં સમાવિષ્ટ થતી યાદી / Gujarat state ni samajik & shaishanik vargama samavishta thati yaadi Download this item 
71 એલ.સી. તથા જી.આર નો પરિપત્ર તથા નમૂનો (તા.૦૪-૦૫-૨૦૧૧) / L.C. tatha G.R. no paripatra & Performa (Dt.04-05-2011) Download this item 
70 ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ જી. આર. / Gujarat state open school G.R.  Download this item 
69 પ્રાથમિક શિક્ષણ ટ્યુશન પ્રતિબંધ પરિપત્ર / Prathmik shishan tution pratibandh pariptara  Download this item 
68 નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા માટે વ્યવસ્થાપન નિતી (આદર્શ આચાર સંહિતા) / Non-grantebale shala mate vyavastha sthapan ni niti (adarsh acharsanhita) Download this item 
67 સ્વૈક્ષિક નિવૃતિના કેસમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ લાભ પરત કરવા / Swaichhik nivruti na casema uchchatar pagar dhoran labh parat karva Download this item 
66 ધોરણ - 9 અભ્યાસક્રમ - પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ આયોજન અને વર્ગ બઢતીના નિયમો / Std -9 abhyasakram - prashnpatra parirup ayojan ane varg badhati na niyamo Download this item 
65 ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાંકિય સહાય ચૂકવવા બાબતનો ૦૫-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર / chalu nokari daryan avasan pamnar karmcharina ashrit kutumbne uchchak nanakiy sahay chukvava babatno dt.05-07-2011 no paripatra Download this item 
64 વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૧૧ માં ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટનો ૧૧-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર / Vidyasahayak bharti 2011 ma upali vay maryadama chhutchhatno dt.11-07-2011no paripatra Download this item 
63 શાળા કેમ્પસમાં મોબાઈલ પ્રતિબંધ પરિપત્ર / Shala campusma mobile pratibandh paripatra  Download this item 
62 ડ્લુપ્લીકેટ સર્વિસ બુક જી.આર / Duplicate service book GR Download this item 
61 HRA ક્લાસીફીકેશન ઓફ વરીયર્સા સીટી / HRA Classification of various City Download this item 
60 રેટ ઓફ ડી.એ. & પ્રો. ટેક્ષ / Rate of DA and Prof. Tax Download this item 
59 બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી મહેકમ ૦૧-૦૮-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર / Bin shaishanik karmachari mahekam dt.01-08-2011 no paripatra Download this item 
58 સાયન્સ એક્ઝીબીશન / Science Exhibition-2 Download this item 
57 સાયન્સ એક્ઝીબીશન પ્લાનીંગ -૧ / Science Exhibition planning 1 Download this item 
56 વર્ગ વધારા ઘટાડાનો સુધારાવાળો પરિપત્ર / Varg vadharavano sudharavalo paripatra  Download this item 
55 ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ વિશે માહિતી / Gujarat state open school vishe mahiti Download this item 
54 ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ અભ્યાસકેન્દ્રોની યાદી / Gujarat state open school abhyasakendroni yaadi  Download this item 
53 ઈમ્પ્રુવમેન્ટ પે બેન્ડ 9300-34800 તા.૧૪-૦૯-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર / Improvement in pay band 9300-34800 circular of 14-09-2011 Download this item 
52 શિક્ષણ સહાયક પગાર વધારો પરિપત્ર / shishak sahayak pagar vadharo paripatra  Download this item 
51 20% એરિયર્સ રોકડમાં ચૂકવણી પરિપત્ર / 20% ariyars rokadama chookavani paripatra  Download this item 
50 58 મોંઘવારી પરિપત્ર / 58 monghavari paripatra  Download this item 
49 બોનસ - ૨૦૧૧ પરિપત્ર / bonous 2011 paripatra Download this item 
48 વિનિમય ૨૦(૫) માં સુધારો - ક,પ્યુટર શિક્ષક લાયકાત / vinimay 20(5) ma sudharo-computer shishak layakat Download this item 
47 દિવાળી વહેલા પગાર પરિપત્ર / Diwali vahela pagar paripatra Download this item 
46 2011 ના પરિપત્રો / 2011 na paripatro Download this item 
45 2010 ના પરિપત્રો / 2010 na paripatro Download this item 
44 2009 ના પરિપત્રો / 2009 na paripatro Download this item 
43 2008 ના પરિપત્રો / 2008 na paripatro Download this item 
42 2007 ના પરિપત્રો / 2007 na paripatro Download this item 
41 2006 ના પરિપત્રો / 2006 na paripatro Download this item 
40 ફાજલ અંતર્ગત સંખ્યા અંતર્તગ ૩૧-૧૨-૨૦૦૯નો પરિપત્ર / fajal anatargat sankhya anatragat dt. 31-12-2009 no paripatra Download this item 
39 ફાજલ અંતર્ગત ૨૫-૦૨-૨૦૧૧નો પરિપત્ર / fajal antargat dt.25-02-2011 no paripatra Download this item 
38 ધોરણ - 8 પ્રાથમિકમાં જતા વર્ગ ઘટાડો થતા વર્કલોડની માહિતી પત્રક (મહેસાણા જિલ્લો) / Std 8 prathamikma jata varg ghatado thata vark loadni mahiti patrak (Mahesana jillo) Download this item 
37 ફાજલ અંતર્ગત રેશિયાનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર / fajal anatragt reshiyano paripatra Download this item 
36 શિક્ષક સજ્જતા કસોટી - શિક્ષક ટીએ - ડીએ પરિપત્ર / shishak sajjata kasoti - shishak TA-DA paripatra Download this item 
35 વર્ગ દીઠ વિદ્યાર્થી પ્રવેશ અંતર્ગત શિક્ષણ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક ઉમાશ-૧૧૦૬-૨૧૩૮-ગ-૧ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૯નો પરિપત્ર / varg dith vidyarthi pravesh anatragat shishn vibhag tharav kramak umash-1106-2138-g-1 dt.31-12-2009 no paripatra Download this item 
34 બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળામાં વર્ગદીઠ 60થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ન આપવા બાબતનો તા. ૦૯-૦૫-૨૦૧૨નો પરિપત્ર / bin sarakari granted shalama varg dith 60 thi vadhu vidyarthione pravesh na apava babatno Dt.09-05-2012 no paripatra Download this item 
33 પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક - બદલીના નવા નિયમોનો તા. ૨૩-૦૫-૨૦૧૨નો પરિપત્ર / prathamik shala shishk badalina nava niyamo Dt.25-05-2012 no paripatra Download this item 
32 ફાજલ રક્ષણનો નવો પરિપત્ર તા.30-05-2012 / fajal raxanno navo paripatra dt.30-05-2012 Download this item 
31 ફાજલ કેમ્પ - મહેસાણા જિલ્લા અંતર્ગત ફોર્મ નમૂનો / fajal camp mahesana jilla anatragt form namuno Download this item 
30 ફાજલ કેમ્પ મહેસાણા જીલ્લો તારીખ અને સમય / fajal camp mahesana jillo date & time Download this item 
29 નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર / navi vardhit pansion yogana paripatra Download this item 
28 ધોરણ 11 - વર્ગ વધારા અંતર્ગત પરિપત્ર / Std 11 varg vadhara anatargat paripatra Download this item 
27 વર્ગ વધારા દરખાસ્ત નમૂનો / varg vadhara darakhast form namuno Download this item 
26 ધોરણ 9 થી 12 - વર્ગ વધારા અંતર્તગ પરિપત્ર / Std 9 to 12 varg vadhara antargat paripatra Download this item 
25 ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના અંગે / indira gandhi rashtriy vrudhdh pansion yogana ange Download this item 
24 અનુસૂચિત જાતિ માટેની યોજનામાં આવક મર્યાદા અંતર્ગતનો પરિપત્ર / anusuchit jati mateni yoganama avak maryada anataragat no paripatra Download this item 
23 ઉન્નત વર્ગ અંતર્ગત આવક મર્યાદાનો પરિપત્ર / unnat varg anatargat avak maryada paripatra Download this item 
22 વિકલાંગ માટે રોજસ્ટર રજીસ્ટર નિભાવવા માટે તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૨ નો પરિપત્ર / vikalang mate rojstar ragister nibhavava mate dt. 18-06-2012 no paripatra Download this item 
21 સીસીસી પરીક્ષા અંતર્ગત તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૨નો પરિપત્ર / CCC parixa antargat Dt.15-06-2012 no paripatra Download this item 
20 હોલી-ડે પરિપત્ર તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૨ / Holiday GR paripatra dt. 15-01-2010 Download this item 
19 LTC અંતર્ગત રજાનો તા. ૦૨/૦૨/૨૦૧૨નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર / LTC anatragat raja no dt.02-02-2012 no latest paripatra Download this item 
18 LTC અંતર્ગત દરિયાઇ મુસાફરીનો પરિપત્ર / LTC anargat dariyai musafarino paripatra Download this item 
17 LTC અંતર્ગત હવાઇ મુસાફરીનો પરિપત્ર / LTC anargat havai musafarino paripatra Download this item 
16 LTC અંતર્ગત પરિપત્ર / LTC anargat paripatra Download this item 
15 પ્રસુતિ તથા પિતૃત્વ રજાનો પરિપત્ર / prasuti tatha pitrutva rajano paripatra Download this item 
14 ધોરણ 9 - સેમેસ્ટર 2નો અભ્યાસક્રમ, આયોજન અને પરિપત્રો / Std 9 semister -2 abhyskram, ayojan ane paripatro Download this item 
13 દ્વિતિય કસોટી અને પ્રાથમિક પરીક્ષા માટે અગત્યની સૂચનાઓ / dwitiy kasoti & prilimary parixa mate agatynee suchanao Download this item 
12 ધોરણ 11 - દ્વિતિય સેમેસ્ટર પરીક્ષા એપ્રિલ, 2012 કાર્યકર્મ / Std 11 dwitiy sem. parixa april 2012 karykram Download this item 
11 ધોરણ 10 અને 12 એપ્રિલ 2012 પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ / Std 10 & 12 april 2012 parixa karyakram Download this item 
10 પ્રાથમિક શિક્ષકો (ઉચ્ચ પ્રાથમિક) અંતર્ગત પરિપત્ર / Prathamik Shishkko (uchch prathmik) antargat paripatra Download this item 
શિક્ષકો માટે વસ્તી ગણતરીનો પરિપત્ર / Teachers mate vasti ganatri no paripatra Download this item 
સીસીસી નો તારીખ ૦૨/૦૧/૨૦૧૨ નો ઠરાવ / CCC no dt.02-01-2012 no tharav Download this item 
સીસીસી પરીક્ષા ફી અને તાલિમ બાબત / CCC exam fee & training babat Download this item 
વર્ગ 8 અને 11માં 33 ગુણે પાસ થવા બાબતનો પરિપત્ર / Std 8 & 11 ma 33 gune passno paripatra Download this item 
ફાજલ અંતર્ગત રેશિયો ઠરાવ / Fajal antargat resiano tharav Download this item 
શિક્ષક - પરીક્ષા ટી.એ. ડી.એ. બાબત / Sikshak - pariksha TA DA babat Download this item 
વર્ગ સંખ્યા રેફરન્સ લેટર / reference later - varg sankhya date 31-12-2009 Download this item 
વર્ગ સંખ્યા ૬૦ બાબતનો પરિપત્ર / varg sankhya 60 babat paripatra Download this item 
પ્રાથમિક શિક્ષક બદલી પરિપત્ર / Prathmik sikshak badli paripatra Download this item 
Showing 115 items